Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Użytkowanie wieczyste działki gruntu i prawo własności budynku w Bystrzycy Kłodzkiej - pierwsza licytacja

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-06-16 godz. 10:30
Przedmiot sprzedaży: Użytkowanie wieczyste działki gruntu i prawo własności budynku w Bystrzycy Kłodzkiej - pierwsza licytacja
Cena wywoławcza: 9 750,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
nr SW1K/00089915/3

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że
 w dniu 16 czerwca 2023 r. o godz. 10:30
w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku
mającego siedzibę: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128,
odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości

położonej: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Floriańska,
                           dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze
SW1K/00089915/3

Przedmiotem licytacji jest użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości
tj. udział 1/12 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 213/1
AM-2, obręb 0003 Zacisze, o powierzchni 0,1733 ha
oraz prawo własności murowanego budynku portierni
o powierzchni zabudowy 18,45 m2 i kubaturze 57 m3.

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/412/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka - działka nr 213/1 oznaczona jest: BK-PU 2.  

Suma oszacowania wynosi 13 000,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   9 750,00 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  1 300,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancelarii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:00 do 15:00 operat szacunkowy biegłego sądowego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                                                                         Komornik Sądowy

                                                                                                                              Marcin Bąk