Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Działku gruntowe - Nowy Waliszów gm. Bystrzyca Kłodzka - pierwsza licytacja

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-06-14 godz. 09:00
Przedmiot sprzedaży: Działku gruntowe - Nowy Waliszów gm. Bystrzyca Kłodzka - pierwsza licytacja
Cena wywoławcza: 150 000,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr SW1K/00028881/0

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kp
podaje do publicznej wiadomości, że
 w dniu 14 czerwca 2023 r. o godz. 09:00
w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku
mającego siedzibę: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 126,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  

położonej: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Nowy Waliszów,
                         dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze
 SW1K/00028881/0

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działki nr 583/2 i nr 1158/2.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLI/412/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka":
- działka nr 583/2 położona jest na terenach oznaczonych jako: zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa i usługowa (MR 1) oraz rolna,
- działka nr 1158/2  położona jest na terenach oznaczonych jako: Ls i R.

1. Działka nr 583/2 AM-2, obręb 0016 Nowy Waliszów, Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski o pow. 1,1600 ha.

Wzdłuż północnej granicy działki przebiega rów melioracyjny i droga. Przez południową część działki przebiega linia energetyczna średniego napięcia.

Brak uzbrojenia. Dojazd: bezpośrednio z drogi asfaltowej (droga powiatowa).

Suma oszacowania działki nr 583/2 wynosi 125 000,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    93 750,00 zł.


Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię

w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  12 500,00 zł.

2. Działka nr 1158/2 AM-2, obręb 0016 - Nowy Waliszów, Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski, o pow. 3,1983 ha.

Częściowo porośnięta roślinnością łąkową i drzewostanem leśnym. Brak uzbrojenia.
Dojazd: drogą gruntową położoną na działce nr 1021.

Suma oszacowania działki nr 1158/2 wynosi 75 000,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    56 250,00 zł.


Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię

w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  7 500,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancelarii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:00 do 15:00 operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

.
                                                                                                                        Komornik Sądowy

                                                                                                                              Marcin Bąk