Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Budynek z 14 samodzielnymi mieszkaniami na działce 0,1507 ha w Polanicy Zdroju - pierwsza licytacja

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-06-16 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: Budynek z 14 samodzielnymi mieszkaniami na działce 0,1507 ha w Polanicy Zdroju - pierwsza licytacja
Cena wywoławcza: 5 286 000,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr SW1K/00048985/5

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że
 w dniu 16 czerwca 2023 r. o godz. 11:00
w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku
mającego siedzibę: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  

położonej: 57-320 Polanica Zdrój, ul. Polna  1C - 1D,
powiat kłodzki, województwo dolnośląskie
dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze
SW1K/00048985/5
   
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, w skład której wchodzą:
- prawo własności działki nr 106/3 AM-5, obręb 0003 Nowy Zdrój, o pow. 0,1507 ha,
- posadowiony na tej działce budynek mieszkalny, wielorodzinny,  o czterech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, o kubaturze 4227 m3.
W budynku :
- 14 samodzielnych lokali mieszkalnych położonych na kondygnacjach nadziemnych o łącznej pow. użytkowej 821,14 m2,
-  lokal niemieszkalny położony na kondygnacji podziemnej o pow. użytkowej 173,92 m2,
- 10 komórek lokatorskich w piwnicy o łącznej pow. 32,26 m2.
Standard wykończenia lokali: w przeważającej części tzw. "standard deweloperski" (częściowo wykończone).

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta, w odległości około 1 km od ścisłego centrum turystyczno-uzdrowiskowego. Nieruchomość ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni z płyt betonowych i nawierzchni asfaltowej (ulica Polna). Teren działki uzbrojony jest w sieć: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, teletechniczną (światłowodową). W całości ogrodzony jest płotem z siatki plecionej, na betonowej podmurówce, brama wjazdowa przesuwna, sterowana automatycznie.

Zgodnie z obowiązującym, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY ZDRÓJ - CENTRUM, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju numer XVI/119/08 z dnia 31 marca 2008 roku nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW 2 (mieszkalnictwo o charakterze wielorodzinnym).

Suma oszacowania wynosi 7 048 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    5 286 000,00 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię

w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  704 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancelarii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:00 do 15:00 operat szacunkowy biegłego sądowego.

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI Z UDZIAŁEM KOMORNIKA
ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE
dnia  5 czerwca 2023 r. w godz. od 12:00 do 12:30
Okazanie nieruchomości tylko po wcześniejszym zgłoszeniu
w kancelarii lub telefonicznie - nr tel. 74 6400882

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                                                                                                                                       Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                            Marcin Bąk