Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Nieruchomość w Nowej Rudzie, ul. Zdrojowisko 23-24 (po byłej szkole, poprzednio Dom Zdrojowy) - druga licytacja

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2023-05-26 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość w Nowej Rudzie, ul. Zdrojowisko 23-24 (po byłej szkole, poprzednio Dom Zdrojowy) - druga licytacja
Cena wywoławcza: 1 148 666,67
Opis:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr SW2K/00010286/7

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kp
podaje do publicznej wiadomości, że
 w dniu 26 maja 2023 r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku
mającego siedzibę: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128,
odbędzie się druga licytacja nieruchomości  
  położonej: 57-400 Nowa Ruda, ul. Zdrojowisko 23-24,
                          dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze
SW2K/00010286/7   
 
W skład nieruchomości zabudowanej wchodzą:
- prawo własności działki nr 12/1 AM-2 obręb 2-Drogosław o powierzchni 1,6333 ha,
- budynek w zabudowie zwartej o powierzchni użytkowej 2479,20 m2 i kubaturze 13406,5 m3,
- hala wolnostojąca - zadaszona konstrukcja hali żelbetowej, opartej na słupach,
o powierzchni użytkowej 480,00 m2 i kubaturze 3811 m3.
Budynek pierwotnie pełnił funkcję Domu Zdrojowego, następnie obiekt adoptowano na szkołę, obecnie nieużytkowany.
Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: instalacja energetyczna, wodna i kanalizacyjna do szamba. Instalacje wewnętrzne w budynku zdewastowane. Dojście i dojazd do nieruchomości od ulicy Zdrojowisko.

Przeznaczenie nieruchomości: obszar oznaczony jako A4.U1. Uchwała nr 286/XXXVI/09 Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie z dnia 16 września 2009 r. Teren działki nr 12/1 występuje w strefie K - ochrony krajobrazu kulturowego oraz w strefie A - ochrony konserwatorskiej.
Obiekty znajdujące się na działce wpisane są do Gminnej ewidencji zabytków.

Suma oszacowania wynosi 1 723 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania

i wynosi    1 148 666,67 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię

w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  172 300,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancelarii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:00 do 15:00 operat szacunkowy biegłego sądowego.

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI Z UDZIAŁEM KOMORNIKA
ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE
dnia  15 maja 2023 r. w godz. od 12:00 do 12:30
Okazanie nieruchomości tylko po wcześniejszym zgłoszeniu
w kancelarii lub telefonicznie - nr tel. 74 6400882

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.


                                                                                                                        Komornik Sądowy

                                                                                                                             Marcin Bąk