Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-01-28 godz. 09:30
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana
Cena wywoławcza: 115 500,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr SW1K/00081868/2

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
 w dniu 28 stycznia 2022 r. o godz.09:30
w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku
mającego siedzibę: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

położonej: 57-540 Lądek-Zdrój, Radochów,
     dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą
o numerze SW1K/00081868/2

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana, którą stanowi
działka nr 420/8 AM-1, obręb Radochów, o powierzchni 1,0166 ha.
Oznaczenie w rejestrze gruntów: ŁV-0,4699 ha, Lzr-ŁV-0,1826 ha, PsIII-0,2906 ha, W-0,0735 ha.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Radochów - Uchwała Nr LI/325/2017 Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 28.12.2017 r.:
11R/RM oraz 52MN/U - 0,4000 ha, R - 0,6166 ha.
Dojazd do działki od drogi nr 392. Brak uzbrojenia terenu.

Suma oszacowania wynosi 154 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    115 500,00 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  15 400,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancealrii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:00 do 15:00 operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Poucza się o konieczności zasłaniania ust i nosa (maseczka, przyłbica), o pomiarze temperatury, o konieczności dezynfekowania rąk na terenie sądu, stawiennictwa najwcześniej na 10 minut przed wyznaczoną godziną (pracownicy ochrony będą weryfikowali godziny przybycia do budynku sądu), zakazie używania telefonów komórkowych w ciągach komunikacyjnych, a nadto o okazaniu przy wejściu do budynku pracownikom ochrony sądowej otrzymanego wezwania (zawiadomienia).

                                                Komornik Sądowy

                                                           Marcin Bąk