Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Lokal mieszkalny w Krosnowicach

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-12-02 godz. 12:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Krosnowicach
Cena wywoławcza: 59 250,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
 w dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 12:00
w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku
mającego siedzibę: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 126,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
położonej: 57-362 Krosnowice, Krosnowice 55/9,
                         dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze
SW1K/00058428/6
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,80 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju,

łazienki z w.c. Lokal położony jest na I kondygnacji budynku mieszkalnego wolnostojącego posadowionego na działce nr 424/1 AM-1 o powierzchni 1942 m2.
Do lokalu przypisany jest udział 6/100 w części wspólnej nieruchomości. 


Suma oszacowania wynosi 79 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    59 250,00 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  7 900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancealrii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:00 do 15:00 operat szacunkowy biegłego sądowego.

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI Z UDZIAŁEM KOMORNIKA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE DNIA  
18 listopada 2021 r.  godz. od 12:00 do 12:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Poucza się o konieczności zasłaniania ust i nosa (maseczka, przyłbica), o pomiarze temperatury, o konieczności dezynfekowania rąk na terenie sądu, stawiennictwa najwcześniej na 10 minut przed wyznaczoną godziną (pracownicy ochrony będą weryfikowali godziny przybycia do budynku sądu), zakazie używania telefonów komórkowych w ciągach komunikacyjnych, a nadto o okazaniu przy wejściu do budynku pracownikom ochrony sądowej otrzymanego wezwania (zawiadomienia).

                                                Komornik Sądowy

                                                           Marcin Bąk