Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Lokal mieszkalny w Krosnowicach

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-12-02 godz. 12:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Krosnowicach
Cena wywoławcza: 45 000,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
 w dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 12:00
w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku
mającego siedzibę: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 126,
 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
 
położonej: 57-362 Krosnowice, ul. Osiedlowa 7A/8,
                           dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1K/00090456/7
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z piwnicą 38,20 m2. Lokal położony jest na III kondygnacji (poddasze) budynku mieszkalnego wolnostojącego posadowionego na działce nr 797/10 AM-2 o powierzchni 300 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ciepła woda z bojlera elektrycznego, ogrzewanie piecowe (brak pieca, brak centralnego ogrzewania).  Do lokalu przypisany jest udział 8/100 w części wspólnej nieruchomości.

oraz udział 8/100 w działce niezabudowanej nr 797/56 AM-2  (powierzchnia udziału 68,48 m2)
położonej: 57-362 Krosnowice, ul. Osiedlowa,
                           dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze SW1K/00068576/1  


Suma oszacowania wynosi 60 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    45 000,00 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  6 000,00 zł.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancealrii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:00 do 15:00 operat szacunkowy biegłego sądowego.

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI Z UDZIAŁEM KOMORNIKA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE DNIA  
18 listopada 2021 r.  godz. od 12:30 do 13:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Poucza się o konieczności zasłaniania ust i nosa (maseczka, przyłbica), o pomiarze temperatury, o konieczności dezynfekowania rąk na terenie sądu, stawiennictwa najwcześniej na 10 minut przed wyznaczoną godziną (pracownicy ochrony będą weryfikowali godziny przybycia do budynku sądu), zakazie używania telefonów komórkowych w ciągach komunikacyjnych, a nadto o okazaniu przy wejściu do budynku pracownikom ochrony sądowej otrzymanego wezwania (zawiadomienia).


                                                Komornik Sądowy

                                                           Marcin Bąk