Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Lokal mieszkalny w Kłodzku (udział 1/2 w prawie własności)

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-12-10 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Kłodzku (udział 1/2 w prawie własności)
Cena wywoławcza: 47 333,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr SW1K/00062345/1

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 10.12.2021 r. o godz.10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku
mającego siedzibę: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129,
  odbędzie się druga licytacja
niewydzielonego udziału 1/2 w prawie własności  nieruchomości

położonej: 57-300 Kłodzko, ul. Artura Grottgera 1/7,
     dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą
o numerze SW1K/00062345/1
stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 53,40 m2
wraz z udziałem 6/100 w części wspólnej nieruchomości.
Lokal położony jest na trzeciej kondygnacji (poddasze) budynku wielorodzinnego, składa się z trzech pokoi (w tym jeden z aneksem kuchennym), łazienki z w.c. i przedpokoju. Wyposażony jest w  instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, c.o. i c.w. z pieca gazowego.


Suma oszacowania wynosi 71 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    47 333,33 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  7 100,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
  Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancealrii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku  w godz. od 07:00 do 15:00  odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.


Poucza się o konieczności zasłaniania ust i nosa maseczką, o pomiarze temperatury, o konieczności dezynfekowania rąk na terenie sądu, stawiennictwa najwcześniej na 10 minut przed wyznaczoną godziną (pracownicy ochrony będą weryfikowali godziny przybycia do budynku sądu), zakazie używania telefonów komórkowych w ciągach komunikacyjnych, a nadto o okazaniu przy wejściu do budynku pracownikom ochrony sądowej otrzymanego wezwania (zawiadomienia).


                                                Komornik Sądowy

                                                           Marcin Bąk