Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Lokal mieszkalny w Boguszynie

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-11-30 godz. 12:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Boguszynie
Cena wywoławcza: 17 250,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 SW1K/00062525/7

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 30.11.2021 r. o godz.12:00
w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku
mającego siedzibę: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 126,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

położonej: 57-300 Kłodzko, Boguszyn 77/7,
     dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą
 o numerze SW1K/00062525/7

stanowiącej  lokal mieszkalny składający się z jednego pokoju i kuchni (dostęp do każdego pomieszczenia ze wspólnego korytarza) o powierzchni użytkowej 33,30 m2 (z piwnicą łączna powierzchnia 40,24 m2) oraz udział 7/100 w częściach wspólnych nieruchomości.
Brak doprowadzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do lokalu. W pokoju - piec kaflowy. Lokal położony jest na poddaszu budynku posadowionego na działce nr 174/16 AM-1 o powierzchni 2 273 m2.

Suma oszacowania wynosi 23 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    17 250,00 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  2 300,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancealrii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:00 do 15:00 operat szacunkowy biegłego sądowego.

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI Z UDZIAŁEM KOMORNIKA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE DNIA  16.11.2021 r. o godz. 11:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Poucza się o konieczności zasłaniania ust i nosa (maseczka, przyłbica), o pomiarze temperatury, o konieczności dezynfekowania rąk na terenie sądu, stawiennictwa najwcześniej na 10 minut przed wyznaczoną godziną (pracownicy ochrony będą weryfikowali godziny przybycia do budynku sądu), zakazie używania telefonów komórkowych w ciągach komunikacyjnych, a nadto o okazaniu przy wejściu do budynku pracownikom ochrony sądowej otrzymanego wezwania (zawiadomienia).


                                                                                                                         Komornik Sądowy

                                                           Marcin Bąk