Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Dom Jaszkowa Dola

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-12-21 godz. 09:00
Przedmiot sprzedaży: Dom Jaszkowa Dola
Cena wywoławcza: 284 250,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr SW1K/00045904/3

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 21.12.2021 r. o godz. 09:00
w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku
mającego siedzibę: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

położonej: 57-312 Jaszkowa Dolna, Jaszkowa Dolna 64d,
     dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą
o numerze SW1K/00045904/3

W skład nieruchomości wchodzą:
1) prawo własności działki nr 1087 AM-1 o powierzchni 0,2633 ha (działka posiada instalacje: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną) wraz z zabudowaniami:
- budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 126,73 m2,
- budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 17,79 m2,
-  budynek garażowy o powierzchni zabudowy 26,84 m2,
2) prawo własności działki nr 1120 AM-1 o powierzchni 0,0020 ha wraz z budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 20,60 m2.
Dojście i dojazd do działki nr 1087 drogą utwardzoną, do działki nr 1120 przez działkę nr 1095.


Suma oszacowania wynosi 379 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 284 250,00 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  37 900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancealrii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:00 do 15:00 operat szacunkowy biegłego sądowego.

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI Z UDZIAŁEM KOMORNIKA ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE DNIA  08.12.2021 r. o godz. 12:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Poucza się o konieczności zasłaniania ust i nosa (maseczka, przyłbica), o pomiarze temperatury, o konieczności dezynfekowania rąk na terenie sądu, stawiennictwa najwcześniej na 10 minut przed wyznaczoną godziną (pracownicy ochrony będą weryfikowali godziny przybycia do budynku sądu), zakazie używania telefonów komórkowych w ciągach komunikacyjnych, a nadto o okazaniu przy wejściu do budynku pracownikom ochrony sądowej otrzymanego wezwania (zawiadomienia).


                                                Komornik Sądowy

                                                    Marcin Bąk