Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Działka zabudowana o pow. 0,0939 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2019-10-28
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o pow. 0,0939 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku
Cena wywoławcza: 46 636,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 11414

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 października 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 102, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej dz. nr 142/5 o pow. 0,0939 ha,  należącej do dłużnika, położonej: 57-442 Łączna 16, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW2K/00011414/1] - przedmiotem sprzedaży jest udział 1/2 części prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka 142/5 o kształcie zbliżonym do prostokąta o znacznym wydłużeniu boków. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalno-gospodarczym. Teren działki nieogrodzony, częściowo zagospodarowany. Uzbrojenie gruntu: sieć energetyczna (dostępna z napowietrznej linii energetycznej), sieć wodociągowa, kanalizacja (szambo), - nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w zabudowie półzwartej. Pomieszczenia znajdujące się na parterze użytkowane są przez dłużnika natomiast pomieszczenia znajdujące się na piętrze przez współwłaściciela nieruchomości. Na parterze zlokalizowane pomieszczenia mieszkalne, kuchnia z salonem, łazienka i przedpokój oraz pomieszczenia niemieszkalne, tj. garaż oraz dwa pomieszczenia gospodarcze. Pomieszczenia mieszkalne wyposażone w media miejskie, tj. prąd, wodę, kanalizację, ogrzewanie za pomocą pieca typu "koza". W części mieszkalnej wykonano w ostatnim czasie remont. Na piętrze zlokalizowanych jest 5 pomieszczeń w złym stanie technicznym, od kilkunastu lat nie użytkowane, bez dostępu do mediów. 

 

Suma oszacowania wynosi 69 954,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 636,00 zł. 

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 995,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Kłodzku

68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

 

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię. 

 

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.  

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Łączna
Wojewodztwo: dolnośląskie