Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Działka o pow. 0,37 ha – udział 3/32; działki o pow. 6,33 ha – udział 3/16

Podstawowe informacje:
Data: 2019-10-16
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,37 ha – udział 3/32; działki o pow. 6,33 ha – udział 3/16
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku
Cena wywoławcza: 7 031,25
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1K/00027929/2 (udział 3/32) oraz SW1K/00038860/0 (udział 3/16)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

1) w dniu 16 października 2019 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 318, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA:

Niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział 3/32 w nieruchomości dłużnika, położonej: 57-530 Międzylesie K. Bystrzycy Kłodz., Szklarnia, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1K/00027929/2].

- Przedmiotem sprzedaży jest udział dłużnika 3/32 w nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 13 o pow. 0,37 ha obręb Szklarnia zabudowanej budynkami w zabudowie zagrodowej położonej we wsi Szklarnia, gm. Międzylesie, powiat kłodzki, księga wieczysta nr kw SW1K/00027929/2. Nieruchomość w części ogrodzona, działka o kształcie nieregularnym, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi oraz trzema gospodarczymi. W pozostałej części działka porośnięta roślinnością zieloną. W centralnej części znajduje się podwórko.

 

Suma oszacowania udziału 3/32 w nieruchomości wynosi 9 375,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 031,25 zł. Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 937,50 zł.

 

2) w dniu 16 października 2019 r. o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 318, odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA:

Niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział dłużnika 3/16 w działkach ewidencyjnych 155, 156/2, 156/3, 166, 167, pow. 6,3300 ha, położonych 57-530 Międzylesie K. Bystrzycy Kłodzkiej, Szklarnia, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1K/00038860/0].

- Przedmiotem sprzedaży jest udział dłużnika 3/16 w nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 155, 156/2, 156/3, 166, 167 o łącznej pow. 6,3300 ha zabudowanej budynkami w zabudowie zagrodowej położonej we wsi Szklarnia, gm. Międzylesie, powiat kłodzki, księga wieczysta nr kw SW1K/00038860/0. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Działka nr 166 o pow. 0,0800 ha o kształcie nieregularnym, porośnięta drzewami, w części stanowiąca dojazd do zabudowań, na jej terenie znajduje się latarnia oraz słup elektroenergetyczny. Działka nr 167 o pow. 0,0200 ha o kształcie nieregularnym, na terenie działki znajduje się latarnia. Działka 156/3 o pow. 0,2300 ha o kształcie nieregularnym, porośnięta drzewami, nad działką przebiega sieć elektroenergetyczna, na terenie działki znajdują się dwa słupy. Działka 156/2 o pow. 0,7300 ha o kształcie nieregularnym, zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, porośnięta drzewami, przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna, na terenie działki znajdują się trzy słupy. Budynek mieszkalno-gospodarczy wolnostojący, dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej, wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i co. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Budynek stodoły – murowany, nie jest wyposażony w żadne instalacje. Działka nr 155 o pow. 5,2700 ha o kształcie nieregularnym, wydłużonym. Działka wykorzystywana rolniczo.

 

Suma oszacowania udziału 3/16 w nieruchomości wynosi 52 688,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 516,00 zł. Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 268,80 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Kłodzku

68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Szklarnia
Wojewodztwo: dolnośląskie