Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Nieruchomości – działka pow. 0,8213 ha  i inne

Podstawowe informacje:
Data: 2019-09-17
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości – działka pow. 0,8213 ha  i inne
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku
Cena wywoławcza: 10 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 30400 oraz KW58325

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należących do dłużnika:

 

1) działka nr 1310/3 AM-1 o pow. 0,8213 ha obręb 0028 Stary Wielisław, woj. dolnośląskie, Kotlina Kłodzka

 

- działka położona: 57-313 Stary Wielisław, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 30400 [NKW: SW1K/00030400/2]

- pow. 0,1900 ha stanowi tereny mieszkaniowe, natomiast pow. 0,6313 ha stanowi łąki trwałe - zgodnie z zapisami wypisu z rejestru gruntów; działka zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym i mieszkalno-gospodarczym. Powierzchnia terenu porośnięta samosiejkami drzew i krzewów oraz pojedynczymi drzewami o znikomej wartości użytkowej. Dojazd do działki od drogi asfaltowej. Teren nieruchomości płaski, kształt działki nieregularny. Nieruchomość posiada przyłącze energetyczne.

 

Suma oszacowania wynosi 248 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 165 333,33 zł.

UWAGA: Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 800,00 zł.

 

2) działka nr 1454/3, AM-1 o pow. 0,08 ha, obręb 0028 Stary Wielisław, woj. dolnośląskie, Kotlina Kłodzka.

 

- działka położona: 57-313 Stary Wielisław, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 58325 [NKW: SW1K/00058325/4].

- pow. 0,08 ha stanowi pastwiska trwałe - zgodnie z zapisami wypisu z rejestru gruntów; brak dostępu do drogi publicznej, w przypadku samodzielnego nabycia nieruchomości, istnieje konieczność ustanowienia służebności drogi koniecznej. Teren nieruchomości płaski, kształt regularny, trójkątny, brak uzbrojenia.

 

Suma oszacowania wynosi 16 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10 666,67 zł.

Suma oszacowania wynosi

 

UWAGA: Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 600,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Stary Wielisław
Wojewodztwo: dolnośląskie