Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 651 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2019-09-16
Godzina: 12:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 651 m2
Sprzedający: Likwidator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego Komornik Marcin Bąk
Cena wywoławcza: 636 666,67
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski Likwidator Marcin Bąk (tel. 793 402 989) ogłasza, że w dniu

 

16 września 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 146, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (…), położonej: Komorowice, ul. Wizuna 5, gmina Żórawina, powiat wrocławski, działka nr 242/120 AM 1 obręb Karwiany-Komorowice, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00224049/1. Nieruchomość gruntowa zabudowana: działka oznaczona nr 242/120 AM1 obrębu Karwiany-Komorowice o powierzchni 651 m2, położona w wsi Komorowice. Zabudowę stanowi wybudowany w 2007 r. budynek mieszkalny, jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej: ściany murowane i betonowe, dach płaski kryty folią EPDM, strop nad parterem i stropodach żelbetowy. Pow. użytkowa mieszkalna budynku – 158,93 m2, pow. pomocnicza (garaż, pomieszczenia w piwnicy) – 62,14 m2. Budynek mieszkalny wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, gazową, elektryczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (odprowadzenie do sieci wiejskiej), klimatyzacyjną, teletechniczne. Ogrzewanie budynku indywidualne. Nieruchomość zagospodarowana i urządzona, ogrodzona. Nieruchomość pełni funkcję mieszkaniową, co jest zgodne z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Suma oszacowania wynosi 955 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 636 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95 500,00. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr Km 1504/18”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Ustalono czynność oglądania nieruchomości w dniu 2.09.2019 r. w godzinach od 10:00 do 10:30.

W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego, Z-ca Likwidator Komornik Marcin Bąk, ul. Krakowska 19-23 we Wrocławiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. 793 402 989

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wizuna  
Miasto: Komorowice
Wojewodztwo: dolnośląskie