Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

1/2 udziału w niezabudowanej nieruchomości rolnej w Starym Wielisławie

Podstawowe informacje:
Data: 2019-08-16
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: 1/2 udziału w niezabudowanej nieruchomości rolnej w Starym Wielisławie
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 11 253,33
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SW1K/00092592/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

- 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 1052/2, o pow. 0,8205 ha należącej do dłużnika, położonej: 57-313 Stary Wielisław, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1K/00092592/6]

1/2 udziału w działce stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną, rolniczą,

 

- nieruchomość położona w miejscowości Stary Wielisław, działka ewidencyjna o nr 1052/2, obręb 0028, (AM 4) o powierzchni 0,8205 ha, niezabudowana. Działka posiada regularny kształt zbliżony do trójkąta o znacznym wydłużeniu boków. Teren o ukształtowaniu pochyłym w kierunku południowym na całej długości działki. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (droga transportu rolnego). Działka obecnie nie jest użytkowana rolniczo (porośnięta trawą i pojedynczym drzewostanem). Wyceniana nieruchomość położona jest wśród pól uprawowych o podobnej bonitacji. Kultura gleb dobra, nieruchomość przeciętnie zadbana, gleby średnio utrzymane przy pomocy zabiegów agrotechnicznych. 

 

Suma oszacowania wynosi 16 880,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 253,33 zł.

 

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 688,00 zł.

 

UWAGA!

Nabycie nieruchomości podlega pod przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 ze zmianami). W związku z powyższym w celu udziału w licytacji nieruchomości należy zapoznać się z treścią ustawy i zweryfikować czy dana osoba może być nabywcą nieruchomości rolnej (art.2a) oraz czy spełnia przesłanki zawarte w pozostałych przepisach ustawy. (tekst aktu zawarty na stronie internetowej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030640592/T/D20030592L.pdf) 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Kłodzku

68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię. 

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Stary Wielisław
Wojewodztwo: dolnośląskie